Avgifter & Vistelsetidsavtal

Månadsavgiften betalas till kommunen, enligt maxtaxans regler.

Man skriver ett vistelsetidsavtal med kommunen, där man avtalar om max antal timmar barnet ska vara per vecka baserat på arbetstid.

Sedan skriver man ett vistelsetidsavtal med förskolan där man anger mellan vilka tider barnet ska vara varje dag.