Läroplanen & klagomålshantering

Förskolan i Sverige har en egen läroplan som ni kan ladda ned här: Läroplan lpfö18, reviderad 2018.

Mer information finns på: Redovisning av uppdrag om en översyn av läroplan för förskolan (2018).

Ni kan även läsa här YRSA-FÖRSKOLAS-MÅLSÄTTNING som är grundat på läroplanen.

Yrsas pedagogiska plattform

Vill du veta mer om vår verksamhet kan du ladda ner följande filer:  YRSAS PEDAGOGISKA PLATTFORM

Rutiner gällande klagomålshantering

Vi följer skolverkets riktlinjer gällande klagomålshantering. Om brister i verksamhet eller enskild pedagog framkommer så vidtar rektor nödvändiga åtgärder. Klagomål samt uppföljning dokumenteras skriftligt oavsett om den bedöms kräva åtgärd eller inte. Vårdnadshavare ska få återkoppling på sitt klagomål. Rektor tar emot och hanterar klagomålet men det är huvudmannen (styrelsen) som har det yttersta ansvaret för att utreda och åtgärda brister. Detta ska tydligt framgå i återkopplingen till vårdnadshavare som lämnar klagomål. Huvudmannen ansvarar för att denna klagomålshanteringsrutin är tydlig och väl känd för de som vill lämna klagomål. På Yrsa finns denna information på förskolans webbplats samt på föräldrarnas anslagstavla i hallen.