Pedagogik & pedagogisk plattform

Med förskolans läroplan som grund, har vi arbetat fram en egen genomtänkt pedagogisk plattform och målsättning för verksamheten, som ständigt diskuteras och utvärderas.Undervisning handlar om att planera så att alla barn möter alla målområden i läroplanen, En medveten undervisning innebär att arbeta mot läroplanens mål, i relation till varje barn där de får stöttning i sin takt, utifrån sina erfarenheter.

Vi har konstruerat metoder för regelbunden dokumentation, observation och utvärdering av barnets lärande, arbete och utveckling.

Vår grundsyn är att varje barn styrs av en stark vilja och kompetens till eget lärande. Vårt uppdrag som pedagoger är att tillhandahålla en miljö och ge barnen redskap, intryck, impulser och utmaningar som initierar tankeprocesser, nyfikenhet, forskande och därigenom lärande och utveckling.

Mycket skapande arbete i olika tekniker och material, fantasi, drama, sagor och sagolek är en viktig del i Yrsas pedagogik.

Vi arbetar mycket med att utveckla barnets eget berättande i bild, skrift och teater. Det stärker självkänslan och lägger en grund för fortsatt lärande inom flera områden.

Ett målinriktat arbete med sagan och fantasin som utgångspunkt utgör  en röd tråd till allt som händer på förskolan. Vår vision, arbetsplan, läroplanen och våra mål blir begripliga med hjälp av sagan. Valet av saga anpassas till det, för läsåret, aktuella utvecklingsarbetet. Genom sagan och fantasin tar vi upp en mängd områden som jämställdhet, miljö, natur, empati och hänsyn, fakta, språk, konst och matematik.  Lek, glädje och humor är viktiga inslag då vi anser att det viktigaste av allt är att det ska vara kul att lära. Glada barn och vuxna har lättare att lära. Vi busar och skojar så att alla barn och inte minst personalen trivs! Lärande ska vara lustfullt Vår vision är att hos oss ska människor växa. Vår förskola ska präglas av utveckling, engagemang, lekfullhet och glädje.

Läs nedan vår pedagogiska plattform baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet:

YRSAS PEDAGOGISKA PLATTFORM

Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund